Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Inleiding
De ik vorm staat voor Jeany Hendriks, eigenaresse van het bedrijf:
Zelkova Mind-Walk/Yoga/Beweging
Ploeghof 53
6418 JH Heerlen
Kamer van Koophandelnummer: 54396530
Contact via: info@zelkova.fit
Artikel 2 Voorwaarden deelname (online training) Meditatiecursus/MindWalk/Diverse beweeg trainingen

De (onlinetraining) Meditatie cursus/Mind-Walk/diverse groepstrainingen in de vorm van beweging en Fit en Vitaal voor bedrijven is bedoeld voor mensen die willen leren mediteren of ontspannende meditatie s aangereikt willen krijgen. In de Mind-Walk wordt het uitgebreid met Mindful wandelen, ademoefeningen, meditatief bewust bewegen en invloeden uit de yoga en tai-chi. Voor personen die de batterij willen opladen en op een leuke wijze willen ontspannen in de buitenlucht.

De Fit varianten kent energizers en is bedoeld voor mensen die hun kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen willen trainen.

Fit en Vitaal voor bedrijven bestaat uit een programma op maat gemaakt en kan bestaan uit een mix van bovenstaande activiteiten.

2.1 De onlinetraining Meditatie cursus/Mind-Walk is bedoeld voor mensen die willen leren mediteren of ontspannende meditatie s aangereikt willen
krijgen. In de Mind-Walk wordt het uitgebreid met Mindful wandelen, ademoefeningen, meditatief bewust bewegen en invloeden uit de yoga en tai chi. Voor personen die de batterij willen opladen en op een leuke wijze willen ontspannen in de buitenlucht.
2.2 In mijn training deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je lekker kunt ontspannen en je bewustzijn kan groeien. Je kunt de
aangereikte stof meenemen/toepassen in je dagelijks leven, wat stress verlagend werkt. Het resultaat is afhankelijk van je eigen betrokkenheid bij
de training en is persoonsgebonden.
2.3 vragen kunnen naar info@zelkova.fit. Ik kan niet garanderen dezelfde dag te reageren. Mails worden zo snel als mogelijk is afgehandeld.
Artikel 3 Eigen risico
3.1 Deelname aan de training is geheel op eigen risico.
3.2 Je blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor je eigen financiële gezondheid, keuzes en consequenties.
Artikel 4 Gebruik materialen. (werkboek, video’s en mailtjes)
4.1 De teksten van het werkboek, video’s van de training en de mailtjes zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing.
Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk
toestemming heb gegeven.
4.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij ik hier schriftelijk
toestemming voor gegeven heb.
Artikel 5 Materialen en licenties
5.1 Ik streef ernaar de materialen toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga
verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te
downloaden of op een andere manier te bewaren. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
Artikel 6 Klachten
6.1 Mocht je ontevreden zijn over de training of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan
mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te
reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald trainingsonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb
je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Zelkova is niet aansprakelijk voor consequenties en resultaten.
7.2 Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze training is je eigen
verantwoordelijkheid. Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
financiële consequenties, resultaten of schade die zich tijdens de beweegtrainingen zich voordoen.

Artikel 8 Privacy
8.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk
voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit derechtsverhouding tussen Zelkova en de deelnemer in kwestie; en/of dat
noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende deelnemer. Zelkova houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene Verordening
en gegevens bescherming Wet Bescherming stellen.
Artikel 9 Overig
9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing,
indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
9.2 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
Artikel 10 Geschillen
10.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het
geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter
voorleggen.
10.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen
aan het arrondissement midden Nederland.
Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12 ivm ziekte en/of overlijden.
Mocht je een onlinetraining hebben afgenomen dan blijft de training één jaar
na ziekte of overlijden
Daarna worden alle trainingen opgeheven.
Mocht ik ziek worden kan ik vooraf niet zeggen welke gevolgen dat zouden
kunnen hebben en of deze worden opgelost.
Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien
geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je
de wijziging hebt ontvangen.